gạch thẻ Đài Loan màu đỏ

GT14KV
Kích thước (mm): 60x240x14
Khối lượng (kg/v) :  0,36
Số lượng sử dụng (v/m2) : 70