Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

11:59 | 21/04/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thông báo về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sungthành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (chi tiết).

        -  Mẫu đơn đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm ký 2019-2024 (mẫu đơn đề cử, ứng cử).

Tổng hợp các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được bổ sung, cập nhật tại đường link, kính mời các quý cổ đông tham khảo.