Công bố thông tin về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

15:17 | 21/03/2023

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 :

 - Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

 - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023

 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền biểu quyết)

 - Thời gian thực hiện: từ 08/05/2023 đến 12/05/2023

 - Địa điểm họp: Tổng công ty sẽ thông báo trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông

 - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

(chi tiết)