Thông báo: Thanh tra thuế giai đoạn 2018-2022, Viglacera tăng lợi nhuận 18,3 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN

19:12 | 14/01/2024

Vừa qua, Tổng công ty Viglacera – CTCP đã hoàn thành việc thanh tra thuế giai đoạn 2018-2022 theo quyết định số 1198/QĐTCT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Cục thuế Doanh nghiệp lớn.

Qua đó, lợi nhuận của Tổng công ty trong giai đoạn trên tăng thêm 18,3 tỷ đồng so với các thông tin đã công bố trước đây, đồng thời cũng phát sinh thêm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quyết định số 2148/QĐ-CT ngày 28/12/2023 của Cục thuế Doanh nghiệp lớn với số tiền phải nộp là 11,09 tỷ đồng, bao gồm: 7,17 tỷ đồng thuế bổ sung cho phần lợi nhuận tăng thêm; 1,44 tỷ đồng xử lý hành chính; 2,48 tỷ đồng tiền nộp chậm tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

Theo đó, Tổng công ty Viglacera đã hạch toán đầy đủ chi phí cũng như hoàn thành đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo đúng quyết định trên. Đồng thời, Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin trên website viglacera.com.vn, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

Năm 2023, Tổng Công ty Viglacera – CTCP đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chính, lợi nhuận trước thuế đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Công ty mẹ luôn thể hiện tốt vai trò dẫn dắt và định hướng trong chỉ đạo điều hành. Cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty hợp nhất ước đạt 1.593 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch năm ĐHĐCĐ thông qua; lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 1.919 tỷ đồng, đạt 147% so với kế hoạch năm ĐHĐCĐ thông qua

Tổng công ty Viglacera thông báo để Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Cơ quan báo chí quan tâm được biết. 

Trân trọng thông báo.