BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 10/2023

17:28 | 05/10/2023
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 10/2023
(TỪ NGÀY 21.09.2023 – 05.10.2023)
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
 
1. Thông tư 52/2023/TT-BTC - Hướng dẫn hỗ trợ theo hợp đồng tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 23/9/2023.
Theo đó, hướng dẫn hỗ trợ theo hợp đồng tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:
- Hợp đồng tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là hợp đồng có một hoặc nhiều nội dung hỗ trợ quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 11; khoản 2 Điều 13; khoản 2, điểm a và d khoản 3, khoản 4, điểm b khoản 6 Điều 22; khoản 2, điểm c, e và g khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 25 Nghị định 80/2021/NĐ-CP .
Trường hợp có từ hai nội dung hỗ trợ trở lên trong một hợp đồng thì phải tách biệt thành từng hạng mục riêng để xác định giá trị và kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ của từng hạng mục.
- Nội dung chi hỗ trợ và xác định chi phí:
+ Thù lao cho cá nhân tư vấn: xác định theo mức lương tương ứng với thời gian làm việc của cá nhân tư vấn và quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH .
+ Chi phí đi lại, ăn, ở của cá nhân tư vấn khi đi làm việc, khảo sát thực địa, tham dự các cuộc họp phục vụ trực tiếp cho hoạt động tư vấn: xác định theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC.
+ Chi phí phiên dịch cho cá nhân tư vấn nước ngoài: xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư 71/2018/TT-BTC.
+ Chi phí hoạt động quản lý của tổ chức tư vấn (áp dụng cho hợp đồng ký với tổ chức tư vấn): xác định theo nguyên tắc tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 52/2023/TT-BTC.
- Các cơ quan, đơn vị căn cứ tỷ lệ, định mức hỗ trợ đối với mỗi hợp đồng tư vấn quy định lại Nghị định 80/2021/NĐ-CP và giá trị hợp đồng để xác định kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ. Giá trị hợp đồng tư vấn (cả thuế, phí, lệ phí nếu có) gồm các chi phí theo quy định nêu trên.
 
2. Công văn 7323/VPCP-KSTT - Hướng dẫn cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7323/VPCP-KSTT về việc ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, có hiệu lực từ ngày 23/9/2023.
Về báo cáo của Bộ Công an tại Văn bản 1411/BC-TCTTKĐA năm 2023 về kết quả thực hiện Đề án 06 tháng 8/2023, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 và về nhiệm vụ chậm, muộn theo lộ trình của Đề án 06 tại Văn bản 3218/TCTT năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:
- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức hướng dẫn các cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2023.
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn thường xuyên, đầu tư công triển khai Đề án 06, đặc biệt là các địa phương gặp khó khăn trong bố trí kinh phí, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/9/2023.
- Văn phòng Chính phủ:
+ Đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc tái cấu trúc quy trình thủ tục và tích hợp cung cấp 53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2023.
+ Chủ trì, phối hợp với Tổ công tác triển khai Đề án 06 đôn đốc các Bộ: Công an, Tư pháp, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2023.
- Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ chậm tiến độ theo đánh giá của Bộ Công an tại Phụ lục kèm theo, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ không bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 20/10/2023 (lồng ghép trong báo cáo gửi Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ).
 
3. Quyết định 1135/QĐ-TTg - Nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí 2022
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1135/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí 2022, có hiệu lực từ ngày 28/9/2023.
(1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Dầu khí 2022
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành luật; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Dầu khí 2022 thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thời gian thực hiện: trong năm 2023 và các năm tiếp theo (nếu cần thiết).
(2) Rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật
- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Dầu khí 2022.
Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 2022 (thay thế Nghị định 95/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 và Nghị định 33/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013) theo nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.
+ Thời gian thực hiện: trong năm 2023 (phụ thuộc vào đề xuất của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
- Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (nếu cần thiết)
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan.
+ Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2024.
- Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.
+ Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2024.
- Tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn các nội dung liên quan đến hoạt động dầu khí (phụ thuộc vào kết quả rà soát).
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.
+ Cơ quan phối hợp: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.
+ Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2024.
- Tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung về thuế trong hoạt động dầu khí (phụ thuộc vào kết quả rà soát).
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
+ Cơ quan phối hợp: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.
+ Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2024.
(3) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí
- Ở Trung ương
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: hằng năm.
- Ở địa phương
+ Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp: do Ủy ban nhân dân các cấp quyết định.
+ Thời gian hoàn thành: hằng năm.
(4) Theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về dầu khí
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: các bộ, ngành, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao.
- Thời gian thực hiện: hằng năm.
 
4. Quyết định 1029/QĐ-BXD -  Kế hoạch thực hiện Công điện triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1029/QĐ-BXD triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, có hiệu lực từ ngày 29/9/2023.
Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch thực hiện Công điện triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy bao gồm:
- Rà soát các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ, cơ sở lưu trú có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện;
- Rà soát, các quy định và hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình nhà ở nêu trên;
- Ban hành Quy chuẩn sửa đổi 1 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình và Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà ở riêng lẻ;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu giải pháp phòng ngừa cháy, nổ, khắc phục những tồn tại về phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nêu trên; ban hành tài liệu hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về phòng cháy, chữa cháy cho các công trình, cơ sở hiện hữu không thể khắc phục được theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn;
- Phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, địa phương hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các giải pháp để khắc phục các tồn tại, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sử dụng.
Nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch thực hiện Công điện triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Các nhiệm vụ quan trọng mà các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng được phân công liên quan đến việc rà soát lại các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy như sau:
 - Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản:
Rà soát các quy định pháp luật về quản lý vận hành, sử dụng các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, dịch vụ cho thuê nhà trọ có mật độ người ở cao để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoàn thiện Luật Nhà ở (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành (hoàn thành trước 31/10/2023).
- Vụ Quy hoạch - Kiến trúc:
Rà soát các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quản lý quy hoạch, thiết kế đô thị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo phù hợp quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, dịch vụ cho thuê nhà trọ có mật độ người ở cao. Nghiên cứu, đề xuất đưa các quy định này vào nội dung dự thảo Luật Quy hoạch đô thị - nông thôn đang được triển khai (hoàn thành trước 31/12/2023).
- Cục Quản lý hoạt động xây dựng:
Rà soát quy định pháp luật về xây dựng liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định, cấp phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ, trong đó chú trọng nội dung kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đề xuất hoàn thiện, bổ sung quy định về quản lý hoạt động xây dựng đối với các loại hình này (hoàn thành trước 31/3/2024).
- Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng:
Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định về công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, công tác nghiệm thu đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ có mật độ người ở cao ...; Đề xuất hoàn thiện, bổ sung các quy định có liên quan (hoàn thành trước 31/12/2023);
- Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị:
Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đề xuất sửa đổi các nội dung về cấp nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trong văn bản quy phạm pháp luật (hoàn thành trước 31/12/2023).
- Vụ Khoa học công nghệ và môi trường:
Là đầu mối phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn sửa đổi lần 1 QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình (hoàn thành trước 30/9/2023); dự thảo tiêu chuẩn về Nhà ở riêng lẻ, trong đó hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về an toàn cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh (thực hiện trước 15/11/2023).
- Viện Khoa học Công nghệ xây dựng:
Phối hợp với các cơ quan có liên quan, hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn sửa đổi lần 1 QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình (hoàn thành trước 30/9/2023).
- Viện Kiến trúc quốc gia:
Phối hợp với các cơ quan có liên quan, hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ, trong đó hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về an toàn cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh (hoàn thành trước 15/11/2023).
 
5. Công điện 6718/CĐ-BCT - Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các dự án nguồn điện, lưới điện
Đây là một trong những nội dung được nêu tại Công điện 6718/CĐ-BCT ngày 29/9/2023 về đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo do Bộ Công Thương ban hành, có hiệu lực từ ngày 29/9/2023.
Theo đó, Bộ Công thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện một số vấn đề sau:
- Chủ động xây dựng kế hoạch, phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện theo các kịch bản linh hoạt, ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện.
- Khẩn trương rà soát cân đối cung cầu điện năng, công suất hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là cho khu vực miền Bắc đến 2025 và đến 2030, báo cáo Bộ Công Thương trước 30/11/2023.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện, lưới điện truyền tải-phân phối để đảm bảo vận hành với công suất thiết kế;
- Chuẩn bị sẵn sàng phương án, nguồn lực để kịp thời sửa chữa, khắc phục nhanh hỏng hóc, sự cố (nếu có), làm tốt công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai,... để các nhà máy điện, lưới điện truyền tải - phân phối hoạt động an toàn, hiệu quả.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các đơn vị, công ty trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, đúng tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nguồn và lưới điện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các dự án nguồn điện, lưới điện được giao làm chủ đầu tư, đặc biệt là các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm phục vụ cấp điện cho miền Bắc như đường dây 500kV mạch 3, Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I.
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đầu tư thêm nguồn điện tại khu vực phía Bắc để đảm bảo cung ứng đủ điện đến năm 2030.
- Triển khai tiết kiệm điện trong toàn ngành, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các khách hàng sử dụng điện triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, thực chất về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến từng đối tượng, thành phần khách hàng sử dụng điện để nâng cao nhận thức hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của người dân và doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện.
 
6. Nghị định 60/2023/NĐ-CP - Các trường hợp triệu hồi ô tô nhập khẩu bị lỗi kỹ thuật
Nghị định 60/2023/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, có hiệu lực từ ngày 01/10/2023.
Theo đó, quy định ô tô thuộc diện phải triệu hồi gồm:
- Ô tô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất;
- Ô tô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra. Việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra được thực hiện trên cơ sở bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu.
Trường hợp các ô tô đã đưa ra thị trường có lỗi kỹ thuật phải triệu hồi, người nhập khẩu phải thực hiện các công việc sau đây:
+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ cơ quan kiểm tra, người nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu không bán ra thị trường các ô tô thuộc diện triệu hồi mà chưa được khắc phục;
+ Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ cơ quan kiểm tra, người nhập khẩu phải gửi tới cơ quan kiểm tra báo cáo bằng văn bản các nội dung sau: nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật; biện pháp khắc phục; số lượng ô tô phải triệu hồi; kế hoạch triệu hồi phù hợp;
+ Chủ động thực hiện và tuân thủ theo đúng kế hoạch triệu hồi, đồng thời người nhập khẩu phải công bố thông tin về kế hoạch triệu hồi và danh sách ô tô phải triệu hồi trên trang thông tin điện tử của người nhập khẩu, các đại lý bán hàng một cách kịp thời, đầy đủ.