BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 3/2021

16:28 | 05/03/2021
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 3/2021

(TỪ NGÀY 21.02.2021 – 05.03.2021)

A. VĂN BẢN PHÁP LUẬT BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC

Chính phủ ban hành Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án, Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Theo đó, Hòa giải viên được trả thù lao theo từng vụ việc sau khi đã tiến hành phiên hòa giải, đối thoại theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và mức thù lao cụ thể như sau:

- Đối với vụ việc chấm dứt hòa giải, đối thoại theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Hòa giải viên được hưởng mức thù lao cụ thể trong khung mức thù lao từ 1.000.000 đồng/01 vụ việc đến tối đa 1.500.000 đồng/01 vụ việc;

- Đối với vụ việc chấm dứt hòa giải, đối thoại theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Hòa giải viên được hưởng mức thù lao cụ thể trong khung mức thù lao từ 500.000 đồng/01 vụ việc đến dưới 1.000.000 đồng/01 vụ việc;

 Lưu ý: Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn các Tòa án nhân dân chi trả mức thù lao cụ thể đối với những trường hợp nêu trên căn cứ vào số lượng phiên hòa giải, đối thoại và tính chất phức tạp của vụ việc hòa giải, đối thoại.

- Đối với vụ việc chấm dứt hòa giải, đối thoại theo quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 40 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Hòa giải viên được hưởng mức thù lao 500.000/01 vụ việc.

Tòa án nơi giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại chi trả thù lao cho Hòa giải viên sau khi đã tiến hành hoà giải, đối thoại và chấm dứt hòa giải, đối thoại theo quy định tại Điều 40 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Nghị định 16/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 B. VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Ngày 19/02/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2021.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 20 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, đơn cử như:

- Thông tư 39/2009/TT-BCA(A11) quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Thông tư 73/2009/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư 11/2010/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lực lượng Công an nhân dân.

- Thông tư 35/2012/TT-BCA về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư 36/2012/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nội vụ.

- Thông tư 64/2012/TT-BCA về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thông tư 29/2013/TT-BCA về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường…

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 21/2021/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2021.