Bản tin pháp luật số 02 - Tháng 12/2018

02:25 | 01/01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 12/2018          

1.         Được sao chụp chứng từ giấy để chuyển thành chứng từ điện tử

Ngày 24/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Theo đó, việc chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (“CTĐT”) được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:

- Chứng từ giấy được chuyển thành điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin, hoặc

- Nội dung của chứng từ giấy được chuyển thành dữ liệu để lưu vào hệ thống thông tin.

Bên cạnh đó, CTĐT được chuyển đổi từ chứng từ giấy theo một trong các phương thức nêu trên phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Phản ánh đầy đủ nội dung của chứng từ giấy.

- Cá nhân, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi chứng từ giấy thành CTĐT ký số trên CTĐT sau khi được chuyển đổi hoặc được xác thực bằng một trong các biện pháp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

2.         Thêm các loại phí dịch vụ thanh toán trong nước qua Ngân hàng nhà nước (“NHNN”)

Đây là nội dung mới tại Thông tư 33/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được ban hành vào ngày 21/12/2018.

Theo đó, biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN thêm phí dịch vụ thanh toán trong nước sau:

- Phí xử lý kết quả quyết toán ròng từ các Hệ thống khác: 0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 4.000 đồng/món, tối đa 100.000 đồng/món);

- Phí giao dịch thanh toán ngoại tệ:

+ Thanh toán bằng USD: 0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 0,2 usd/món, tối đa 5 usd/món);
+ Thanh toán bằng EUR: 0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 0,2 eur/món, tối đa 5 eur/món);
- Phí giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHNN:
+ Thanh toán bằng VND: 0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 10.000 đồng/món, tối đa 100.000 đồng/món);
+ Thanh toán bằng USD: 0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 0,2 usd/món, tối đa 5 usd/món);
+ Thanh toán bằng EUR: 0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 0,2 eur/món, tối đa 5 eur/món).
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

.