Bản tin pháp luật số 1 - tháng 03/2016

17:05 | 20/04/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 1 – THÁNG 3/2016

1. Mức lương mới xác định đơn giá nhân công xây dựng

Từ ngày 01/5/2016, việc xác định đơn giá nhân công xây dựng được thực hiện theo Thông tư 05/2016/TT-BXD. Theo đó, mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng được quy định như sau:

- Vùng I: từ 2.350.000 đến 2.530.000 đồng.

- Vùng II: từ 2.150.000 đến 2.320.000 đồng.

- Vùng III: từ 2.000.000 đến 2.154.000 đồng.

- Vùng IV: từ 1.900.000 đến 2.050.000 đồng.

Địa bàn áp dụng các mức lương nêu trên theo quy định phân vùng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Các mức lương này được xác định bằng cách lấy mức lương điều tra thực tế trung bình chia cho hệ số cấp bậc tương ứng tại Phụ lục 2 Thông tư này.

Mức lương điều tra thực tế trung bình đã bao gồm các khoản bảo hiểm mà người lao động phải nộp cho nhà nước, và chưa bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp).

Bộ Xây dựng sẽ công bố điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường biến động trên 10%.

Thông tư 05/2016/TT-BXD thay thế Thông tư 01/2015/TT-BXD.

 

2. Công bố chỉ số giá xây dựng

Theo Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí ĐTXD thì việc công bố chỉ số giá xây dựng được quy định như sau:

- Chỉ số giá xây dựng được công bố gồm:

+ Chỉ số giá xây dựng quốc gia được Bộ Xây dựng công bố theo quý và theo năm.

+ Các loại chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí, theo cơ cấu chi phí, theo loại công trình được Sở Xây dựng công bố theo tháng, quý, năm theo các biểu 7.1, 7.2, 7.3 và 7.4 phần II Phụ lục 7 Thông tư này.

- Thời điểm công bố chỉ số giá xây dựng:

+ Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo tháng: công bố vào tuần thứ hai của tháng kế tiếp sau.

+ Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo quý: công bố vào tuần thứ hai của tháng đầu quý kế tiếp sau.

+ Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo năm: công bố đồng thời với chỉ số giá quý IV của năm.

Thông tư 06/2016/TT-BXD có hiệu lực từ 01/5/2016 và thay thế các Thông tư 04/2010/TT-BXD , 06/2010/TT-BXD và 02/2011/TT-BXD .

 

3. Giá hợp đồng tư vấn xây dựng 

Từ ngày 01/5/2016, Thông tư 08/2016/TT-BXD có hiệu lực, theo đó, giá hợp đồng tư vấn xây dựng được quy định như sau:

- Giá hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng bao gồm: chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, lán trại, lập phương án và báo cáo kết quả khảo sát, di chuyển lực lượng khảo sát, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng (GTGT).

- Giá hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (ĐTXD), tư vấn thiết kế xây dựng công trình và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, bao gồm:

+ Chi phí chuyên gia, vật tư vật liệu, máy móc, quản lý, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế GTGT.

+ Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt.

+ Chi phí đi thực địa.

+ Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của bên giao thầu.

+ Chi phí giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

+ Chi phí khác có liên quan.

Xem chi tiết tại Thông tư 08/2016/TT-BXD .

 

4. Hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình 

Theo Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình như sau:

- Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng thi công đã ký.

- Bên nhận thầu phải lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận để thực hiện.

- Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao công việc, sản phẩm chủ yếu.

- Bên giao thầu và bên nhận thầu phải thỏa thuận các trường hợp được điều chỉnh tiến độ.

- Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ hợp đồng trên cở sở đảm bảo chất lượng công trình xây.

- Bên nhận thầu phải thông báo cho bên giao thầu về các tình huống cụ thể có thể xảy ra trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thi công công trình hay làm tăng giá hợp đồng.

Thông tư 09/2016/TT-BXD có hiệu lực từ 01/5/2016 và thay thế Thông tư 09/2011/TT-BXD .

Những nội dung về hợp đồng thi công không hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP .