Giới thiệu ứng viên Hội đông quản trị, Ban Kiểm soát

14:02 | 21/04/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin về việc nhận được đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát từ cổ đông lớn CTCP Hạ tầng GELEX:

- Giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Lê Bá Thọ.

- Giới thiệu ứng viên thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thắm.

(Có sơ yếu lý lịch của các ứng viên kèm theo)