BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 01/2019

11:35 | 12/01/2019

BẨN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 01/2019

1.         Trước 15/1 hoàn thành phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp có vốn nhà nước (“DNNN”)

Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và DNNN. Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh các yêu cầu như sau:

- Bổ sung nội dung kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành kỷ luật hành chính khi thực hiện kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn DNNN; bổ sung danh mục thanh tra đối với các DN chậm quyết toán tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

- Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan liên quan làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng DNNN, dự án đầu tư thua lỗ, thất thoát, lãng phí lớn; định kỳ công bố công khai thông tin về cổ phần hóa, thoái vốn DN Nhà nước làm cơ sở theo dõi, đánh giá tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN trước ngày 15/01/2019 hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017, trong đó nêu rõ tiến độ, cơ quan tổ chức thực hiện, người chịu trách nhiệm. Gắn kết quả việc thực hiện, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN với việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu DNNN.

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký. Nội dung chi tiết của Chỉ thị tham chiếu tại đây.

2.         Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn T.p Hà Nội

Ngày 10/01/2019, Ủy Ban Nhân Dân TP Hà Nội (“UBND”) vừa ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó,  Chủ đầu tư căn cứ đặc điểm, điều kiện cụ thể của công trình để khảo sát, xác định đơn giá nhân công thị trường, tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của việc tính toán hoặc tham khảo giá nhân công thị trường tại Phụ Lục đính kèm cùng Quyết định này để quyết định việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

Đối với các công trình chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán theo các tập đơn giá xây dựng do UBND Thành phố công bố hoặc theo giá nhân công thị trường do cơ quan thẩm quyền công bố nhưng đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu thì Chủ đầu tư quyết định lập và điều chỉnh dự toán trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực hoặc tham khảo giá nhân công tại Quyết định này và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của việc quyết định áp dụng.

Đối với công trình đã mở thầu hoặc chỉ định thầu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì tiến hành theo các nội dung đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh được thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết của Quyết định tham chiếu tại đây.

3.         Thủ tướng duyệt đề án lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (“SGDCK”)

            Ngày 07/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-Ttg về việc duyệt Đề án thành lập SGDCK Việt Nam. Theo đó, SGDCK Việt Nam được thành lập theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại SGDCK Hà Nội và SGDCK thành phố Hồ Chí Minh nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

SGDCK Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, trụ sở chính đặt tại Hà Nội, có mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lệ của SGDCK Hà Nội và SGDCK thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoạt động, SGDCK Việt Nam thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. SGDCK Hà Nội và SGDCK thành phố Hồ Chí Minh là các công ty con do SGDCK Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân.

Bộ Tài chính quyết định tổ chức bộ máy của SGDCK Việt Nam; SGDCK Việt Nam quyết định tổ chức bộ máy của SGDCK Hà Nội và SGDCK thành phố Hồ Chí Minh sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính với những chức năng, nhiệm vụ được quy định rõ giữa các SGDCK.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung chi tiết của Quyết định tham chiếu tại đây.

4.         Ban hành mới 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký kinh doanh

Ngày 08/01/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư ký ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015.Cụ thể, Thông tư này ban hành 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh . Chi tiết các biểu mẫu tham chiếu tại đây.

Các biểu mẫu trên được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm Thông tư 20.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.