BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 5/2021

14:14 | 05/05/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 5/2021

(TỪ NGÀY 20.04.2021 – 05.05.2021)

I. VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất.

Theo đó, Thông tư 04/2021 quy định về xác định quỹ định suất; giao, tạm ứng, quyết toán quỹ định suất; chỉ số giám sát thực hiện định suất.

Thông tư 04/2021 không áp dụng đối với cơ sở khám chữa bệnh mới ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trong năm trước liền kề.

Một số từ ngữ trong Thông tư 04/2021 được hiểu như sau:

- Quỹ định suất là số tiền được xác định trước, giao cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trong phạm vi định suất, trong khoảng thời gian nhất định.

 - Nhóm tuổi các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại Thông tư này được chia thành 6 nhóm tính theo năm sinh như sau:

 + Nhóm 1: từ 0 tuổi đến 6 tuổi;

+ Nhóm 2: từ 7 tuổi đến 18 tuổi;

+ Nhóm 3: từ 19 tuổi đến 24 tuổi;

+ Nhóm 4: từ 25 tuổi đến 49 tuổi;

+ Nhóm 5: từ 50 tuổi đến 59 tuổi;

+ Nhóm 6: từ 60 tuổi trở lên.

- Suất phí cơ bản là khoản kinh phí dùng để thanh toán cho một thẻ tương đương, được áp dụng trên phạm vi toàn quốc hoặc toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư 04/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

2. Thông tư 28/2021/TT-BTC tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 về tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 (Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp).

Theo đó, hướng dẫn xác định giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần như sau:

Khi áp dụng phương pháp tài sản theo quy định tại Điều 23 Nghị định 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020:
Giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình không xác định được nêu tại tiết a điểm 5.5 mục 5 Phần II của Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.

Đây là phương pháp ước tính tổng giá trị các tài sản vô hình của doanh nghiệp cần thẩm định giá thông qua việc ước tính giá trị của từng tài sản vô hình có thể xác định và giá trị của tài sản vô hình không xác định được (các tài sản vô hình còn lại).

Chỉ tiêu về thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 28/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 và thay thế Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017.

II. VĂN BẢN CẦN LƯU Ý

1. Nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thông báo 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đây là nội dung tại Thông báo 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 để có giải pháp phù hợp tiếp tục thực hiện và nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các bộ, ngành cho phù hợp trong tình hình mới theo hướng một cơ quan có thể làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan thực hiện; xây dựng Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm. “Về cơ bản, Nhà nước không làm những việc mà nhân dân, doanh nghiệp làm được và làm tốt hơn”.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng cơ chế, chính sách, tăng cường kiểm tra, giám sát, giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, rà soát không thực hiện cấp “hàm”, phòng trong vụ, thực hiện đúng các quy định về tiêu chí thành lập tổ chức; cương quyết giảm chi thường xuyên cho bộ máy và con người để tăng chi cho đầu tư phát triển.

Khẩn trương chuẩn bị tốt Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, lấy ý kiến các Bộ, ngành, các cơ quan tham mưu của Đảng và MTTQ Việt Nam để báo cáo Chính phủ họp chuyên đề trong tháng 5/2021.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021.