BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 03/2024

10:07 | 21/03/2024
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 03/2024
(TỪ NGÀY 05.03.2024 – 20.03.2024)
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
 
1. Quyết định 222/QĐ-TTg - Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024
Thủ tướng ban hành Quyết định 222/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Trong đó, kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 05/3/2024.
 quy định như sau:
(1) Văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024 thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng bao gồm:
- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 06 Nghị định; ban hành theo thẩm quyền 04 thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai 2024.
- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định, ban hành theo thẩm quyền 01 thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai 2024.
- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định để quy định chi tiết Luật Đất đai 2024; cập nhật bổ sung vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 156/2018/NĐ-CP .
- Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định để quy định chi tiết Luật Đất đai 2024.
- Giao Bộ Nội vụ ban hành 01 thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai 2024.
(Danh mục văn bản quy định chi tiết, thời gian hoàn thành theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)
(2) Xây dựng nội dung quy định chi tiết do Luật Đất đai 2024 giao chính quyền địa phương quy định chi tiết: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai 2024.
(3) Thời gian thực hiện
- Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật Đất đai 2024 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ ban hành, ban hành theo thẩm quyền trong tháng 5/2024.
- Đối với dự thảo Nghị định quy định lấn biển theo nhiệm vụ được giao tại Điều 190 Luật Đất đai 2024: Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, hoàn thiện, trình ban hành Nghị định theo trình tự rút gọn để đảm bảo có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.
 
2. Công văn 837/TCT-DNL - Tổng cục Thuế yêu cầu quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu
Đây là nội dung tại Công văn 837/TCT-DNL về việc quyết liệt thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu do Tổng cục Thuế ban hành, có hiệu lực từ ngày 06/3/2024.
Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, đặc biệt là đồng chí Cục trưởng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện lập HĐĐT từng lần bán hàng còn thấp (theo Phụ lục 02 đính kèm) trực tiếp, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về HĐĐT, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;
Đồng thời, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo; phân công, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, cán bộ công chức của Cục Thuế để nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tăng cường hơn nữa năng lực giám sát và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thành công việc phát hành HĐĐT từng lần bán hàng tại các cửa hàng, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.
Cục Thuế chủ động thành lập các đoàn kiểm tra hoặc tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu việc thực hiện HĐĐT và kết nối dữ liệu về cơ quan thuế theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tiến hành xử phạt theo quy định pháp luật đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.
 
3. Quyết định 269/QĐ-TCT - Tổng cục Thuế hướng dẫn lập báo cáo thu nội địa
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 269/QĐ-TCT về Chế độ Báo cáo thu nội địa, có hiệu lực từ ngày 08/3/2024.
Theo đó, việc lập báo cáo thu nội địa được thực hiện như sau:
- Trước khi lập báo cáo thu nội địa, cơ quan Thuế kiểm tra, rà soát tất cả các chứng tử nộp ngân sách nhà nước (NSNN) phát sinh trong kỳ, hạch toán đầy đủ vào hệ thống ứng dụng, đồng thời phối hợp với Kho bạc Nhà nước liên quan thực hiện kiểm tra, ra soát, điều chỉnh số liệu thu, nộp NSNN theo quy định, đảm bảo số liệu khớp đúng với Kho bạc Nhà nước.
Đối với Cục Thuế tại địa phương có phát sinh số thu của Cục Thuế địa phương và Cục Thuế doanh nghiệp lớn trên địa bàn quản lý, Cục Thuế địa phương chủ trị, Cục Thuế doanh nghiệp lớn phối hợp, căn cứ báo cáo thu nội địa theo địa bàn, bảo thu NSNN của Kho bạc Nhà nước và chứng từ nộp NSNN để kiểm tra, đổi soát toàn bộ số nộp NSNN của người nộp thuế do Cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý thu phát sinh trên địa bàn, đảm bảo số thu nội địa theo địa bản khớp đúng với số liệu của Kho bạc Nhà nước.
-  Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực, Cục Thuế doanh nghiệp lớn có trách nhiệm lập, tổng hợp và phê duyệt báo cáo trên hệ thống ứng dụng của ngành Thuế theo đúng thời hạn được quy định.
- Cơ quan Thuế cấp trên tổng hợp báo cáo đã được phê duyệt của cơ quan Thuế cấp dưới: Cục Thuế tổng hợp báo cáo thu nội địa của các Chi cục Thuế,Chi cục Thuế khu vực trên địa bản cấp tỉnh.  Tổng cục Thuế tổng hợp báo cáo thu nội địa của các Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.
- Thời gian để lập, phê duyệt và hình thức gửi các báo cáo thu nội địa được thực hiện như sau:
+ Báo cáo nhanh: Cơ quan Thuế lập, tổng hợp và sử dụng theo nhu cầu quản lý của đơn vị.
+ Báo cáo thu nội địa tháng: Cơ quan Thuế lập, tổng hợp và phê duyệt báo cáo tháng chậm nhất là ngày 10 tháng sau.
Cục Thuế tổng hợp báo cáo toàn tỉnh chậm nhất là ngày 12 tháng sau. Báo cáo được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử tại đơn vị.
+ Báo cáo thu nội địa năm: Cơ quan Thuế lập, tổng hợp và phê duyệt báo cáo năm chậm nhất là ngày 20 sau thời điểm khóa sổ kế toán năm. Cục Thuế tổng hợp báo cáo toàn tỉnh chậm nhất là ngày 25 sau thời điểm khóa sổ kế toán năm. Báo cáo được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử và giấy tại đơn vị.
- Cơ quan Thuế cung cấp báo cáo thu nội địa theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Xem thêm tại Quyết định 269/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 01/1/2024, áp dụng thống nhất trong hệ thống ngành thuế từ năm ngân sách 2024, bãi bỏ các mẫu biểu báo cáo kế toán thuế quy định tại Quyết định 259/TCT-QĐ ngày 17/3/2006 về việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo thống kê thuế và kế toán thuế, Quyết định 564 TCT/QĐ/KH ngày 22/12/1993 về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán thuế và các văn bản khác của Tổng cục Thuế hướng dẫn sửa đổi mẫu biểu có liên quan.
 
4. Quyết định 229/QĐ-TTg - Đến năm 2025, phấn đấu giảm 10% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 229/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có hiệu lực từ ngày 13/3/2024.
Theo đó, mục tiêu cụ thể là tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức KH&CN công lập, thực hiện giảm đầu mối hợp lý song song với hình thành tổ chức KH&CN mới phù hợp với xu thế phát triển KH&CN của thế giới và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
- Đến năm 2025, phấn đấu giảm 10% đầu mối các tổ chức KH&CN công lập so với thời kỳ 2016 - 2020. Đến năm 2030, bảo đảm giảm 20% đầu mối các tổ chức KH&CN công lập so với thời kỳ 2016 - 2020.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức KH&CN theo hướng tiếp cận với chuẩn quốc tế. Năm 2025, có khoảng 25 - 30 tổ chức KH&CN công lập được xếp hạng khu vực và thế giới. Đến năm 2030, có khoảng 40 - 50 tổ chức KH&CN công lập được xếp hạng khu vực và thế giới.
- Hình thành hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các địa phương.
+ Năm 2025, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 03 vùng Bắc, Trung, Nam; phấn đấu 40% địa phương hình thành tổ chức KH&CN công lập có chức năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức KH&CN công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.
+ Đến năm 2030, 100% địa phương hình thành tổ chức KH&CN công lập có chức năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức KH&CN công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.
- Đồng thời, nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp KH&CN hiện đại, đạt trình độ tiên tiến, trước mắt thành lập tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước mở rộng đến các vùng kinh tế - xã hội trọng điểm.
- Đến năm 2025, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 10 người trên một vạn dân, đến năm 2030 đạt 12 người trên một vạn dân.
 
5. Thông tư 06/2024/TT-BTC - Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2019/TT-BTC quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, có hiệu lực từ ngày 15/03/2024.
Theo đó, việc đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan từ ngày 15/3/2024 sẽ được dựa trên các tiêu chí sau đây:
- Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp ưu tiên (Mức 1) thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.
- Tiêu chí đánh giá người khai hải quan tuân thủ mức rất cao (Mức 2) quy định tại Phần I, Phần II, Phần III, Phần IV và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi tuân thủ mức rất cao (Mức 2) quy định tại Phần V Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BTC.
- Tiêu chí đánh giá người khai hải quan tuân thủ mức cao (Mức 3) quy định tại Phần I, Phần II, Phần III, Phần IV và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi tuân thủ mức cao (Mức 3) quy định tại Phần V Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BTC.
- Tiêu chí đánh giá người khai hải quan tuân thủ mức trung bình (Mức 4) quy định tại Phần I, Phần II, Phần III, Phần IV và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi tuân thủ mức trung bình (Mức 4) quy định tại Phần V Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BTC.
- Tiêu chí đánh giá người khai hải quan không tuân thủ (Mức 5) quy định tại Phần I, Phần II, Phần III, Phần IV và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi không tuân thủ (Mức 5) quy định tại Phần V Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BTC
 
6. Quyết định 142/QĐ-VPCP - Trình đề nghị xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Quý II/2024
Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 142/QĐ-VPCP về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Văn phòng Chính phủ năm 2024 và những năm tiếp theo, có hiệu lực từ ngày 16/3/2024.
Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Văn phòng Chính phủ năm 2024 và những năm tiếp theo ban hành kèm theo Quyết định 142/QĐ-VPCP đặt ra những nhiệm vụ đơn cử như sau: 
- Vụ Pháp luật chủ trì phối hợp với Bộ Công an tham mưu trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thực hiện trong Quý II/2024.
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) chủ trì xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Văn phòng Chính phủ năm 2024 và những năm tiếp theo phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc VPCP trong tháng 3/2024.
- Cục Kiểm soát TTHC chủ trì thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia, an toàn thông tin, an ninh mạng, công nghiệp công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương theo lộ trình đề án 06.
- Các Vụ, Cục Kiểm soát TTHC chủ trì tham gia sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo kết quả rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06 phối hợp với Tổ Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo lộ trình đề án 06.
- Cục Kiểm soát TTHC chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện liên thông điện tử thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với 02 nhóm TTHC: “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất” theo trình tự, thủ tục rút gọn phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, BHXHVN và các địa phương thực hiện trong tháng 4/2024.
- Cục Kiểm soát TTHC chủ trì nghiên cứu, xây dựng tài liệu hướng dẫn về Mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn; đánh giá, tổng kết sau thí điểm để phát triển mô hình trên diện rộng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các địa phương có liên quan thực hiện trong tháng 4/2024.