Bản tin pháp luật số 2 - tháng 12/2016

16:56 | 28/12/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 2 – THÁNG 12/2016

1. Hướng dẫn kê khai, nộp phí kiểm định phương tiện PCCC

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, việc quản lý, kê khai, nộp phí kiểm định phương tiện PCCC được thực hiện như sau:

- Tổ chức thu phí được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí;

- Nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành;

- Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

- Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 19, Khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC .

Thông tư 227/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

 

2. Phí thẩm định dự toán xây dựng từ ngày 01/01/2017

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Theo đó, thực hiện thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật và phí thẩm định dự toán xây dựng (hiện theo Thông tư 75/2014/TT-BTC là phí thẩm tra thiết kế và phí thẩm tra dự toán).

Tuy nhiên, không có sự thay đổi về số phí mà chủ đầu tư phải đóng so với quy định hiện hành.

Đồng thời, Thông tư cũng quy định tổ chức thu phí kê khai và nộp phí theo nguyên tắc sau:

- Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước;

- Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư 210/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 75/2014/TT-BTC.

 

3. Gia hạn thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC về hóa đơn xác thực

Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2660/QĐ-BTC gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế.

Theo quy định hiện hành tại Quyết định 1209/QĐ-BTC  thì thời gian thực hiện thí điểm hóa đơn xác thực từ tháng 06/2015 đến hết tháng 12/2016.

Nay, Bộ Tài chính gia hạn thêm cho đến khi nào có văn bản thay thế Quyết định này.

Quyết định 2660/QĐ-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

 

4. Danh mục mới 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Ngày 22/11/2016, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014. Theo đó:

- Bãi bỏ nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và ban hành Danh mục mới chỉ gồm 243 ngành, nghề thay vì 268 ngành, nghề như tại Luật Đầu tư 2014.

- Từ 01/7/2017, bổ sung ngành, nghề kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình, định vị và ngành, nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Bổ sung "kinh doanh pháo nổ" vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó, tên một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cũng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn.

Luật sửa đổi, bổ sung bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.