Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

10:00 | 27/04/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Báo cáo của HĐQT, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo Ban Kiểm soát).