BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 02/2019

07:45 | 16/02/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 02/2019

1.         Thủ tục, hồ sơ và trình tự giải quyết hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”)

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB. Theo đó, thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất được thực hiện như quy định tại Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016;

- Thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB đối với hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134.

Trường hợp tờ khai nhập khẩu có tiền thuế nhập khẩu, thuế TTĐB đề nghị hoàn thì hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đồng thời là hồ sơ hoàn thuế TTĐB.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

2.         Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 1/2/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ như sau:

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tỏng 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ (doanh thu phải đạt tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp);

- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh;

- Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ;

- Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2019.