BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 04/2019

11:52 | 16/04/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 04/2019

1.         Bãi bỏ Thông tư 134 về gia hạn nộp thuế, hoàn thuế GTGT

Ngày 03/04/2019, Bộ trưởng bộ tài chính ban hành Thông tư 18/2019/TT-BTC để hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014.

Tuy nhiên, ngày 13/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 150/NQ-CP để thống nhất dừng việc thực hiện giải pháp gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT tại Nghị quyết 63.

Do đó, để thực hiện nội dung này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 134 kể từ ngày 20/5/2019.

Đối với hồ sơ xin gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đã nộp cho cơ quan hải quan trước ngày 20/5/2019 thì cơ quan hải quan tiếp tục giải quyết gia hạn nộp thuế, hoàn thuế theo Thông tư 134.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kề từ ngày 20/5/2019.

2.         Dự thảo thông tư hướng dẫn điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (“Nghề nguy hiểm”) ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tên Nghề nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội của người lao động. Theo đó, việc điều chỉnh nội dung trong sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) chỉ thực hiện đối với người lao động thực tế làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng tên nghề, công việc ghi trong sổ BHXH của họ chưa đúng với nghề, công việc mà họ làm.

Dự thảo đưa ra quy định người lao động có trách nhiệm đề nghị điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH theo quy định tại Điều 98 của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, khi phát hiện sổ BHXH ghi chưa đúng tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Dự thảo nêu rõ, trong văn bản đề nghị công nhận làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định nêu trên phải nêu lý do ghi trong sổ BHXH chưa đúng với tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, đồng thời gửi kèm theo các tài liệu để chứng minh.

Chi tiết dự thảo vui lòng tham chiếu tại đây.