Bản tin pháp luật số 2 - tháng 04/2016

09:58 | 23/05/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 2 – THÁNG 4/2016

1. Nguyên tắc áp dụng cấp công trình quản lý đầu tư xây dựng

Từ ngày 15/5/2016, Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, việc áp dụng cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng được quy định như sau:

- Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ có một công trình chính độc lập hoặc gồm nhiều công trình chính độc lập với nhau thì cấp công trình là cấp cao nhất được xác định trên tiêu chí sau:

+ Quy mô công suất, tầm quan trọng.

+ Loại và quy mô kết cấu.

(Xem thêm tại Điều 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD).

- Đối với dự án đầu tư xây dựng có dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình chính thì việc áp dụng cấp công trình dựa trên quy mô công suất, tầm quan trọng của công trình. 

- Các trường hợp khác được quy định trong pháp luật liên quan. 

2. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

Từ ngày 15/5/2016, Thông tư 04/2016/TT-BXD quy định giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, công trình xây dựng tham dự Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao được đánh giá bằng phương pháp chấm điểm với tổng số điểm tối đa là 100 dựa trên các tiêu chí đánh giá như sau:

- Chất lượng công trình.

- An toàn trong thi công xây dựng; an toàn phòng, chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường

- Công tác quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình.

- Tiến độ xây dựng công trình.

- Ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong xây dựng.

- Đánh giá của Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý sử dụng.

- Các giải thưởng khác về kiến trúc, xây dựng.

Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, hội nghề nghiệp tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Đồng thời Thông tư 04/2016/TT-BXD còn quy định cụ thể về Giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao.

3. Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp

Ngày 21/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thôngtư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Theo đó, khi thanh lý, nhượng bán chứng khoán kinh doanh (tính theo từng loại chứng khoán), giá vốn của chứng khoán kinh doanh được xác định theo một trong các phương pháp nhập trước xuất trước hoặc bình quân gia quyền.

4. Cải thiện môi trường kinh doanh & nâng cao năng lực cạnh tranh

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020. Trong đó, có một số giải pháp đáng chú ý như sau: 

- Giảm tỷ lệ hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành khi thông quan từ 30 - 35% hiện nay xuống còn 15% đến hết năm 2016. 

- Công khai các thủ tục hành chính đã được các Bộ, cơ quan, địa phương chuẩn hóa trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia trước 30/6/2016. 

- Rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn 03 ngày theo quy định pháp luật.

- Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại được giải quyết. 

- Thực hiện giao dịch điện tử các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT trên toàn quốc. 

- Trình Quốc hội sửa đổi Luật Cạnh tranh nhằm bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, kiểm soát có hiệu quả độc quyền trong kinh doanh.

- Kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Xem thêm tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP.