Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

12:37 | 30/05/2024

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

(Báo cáo của Hội đồng quản trịBáo cáo của Ban Tổng giám đốcBáo cáo của Ban Kiểm soát).