Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

11:02 | 31/08/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (chi tiết).

- Thông báo về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

-  Mẫu đơn đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

- Giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Trần Thị Minh Loan (theo đề cử ứng viên Hội đồng quản trị từ cổ đông lớn Bộ Xây dựng) 

Tổng hợp các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được bổ sung, cập nhật tại đường link, kính mời các quý cổ đông tham khảo.