Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Viglacera - CTCP và Tài liệu họp

14:21 | 16/08/2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

 Kính gửi: Quý cổ đông 

Tổng công ty Viglacera – CTCP (“Tổng công ty”)

Địa chỉ: Tầng 16 và 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100108173

Trân trọng thông báo:

1.      Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Tổng công ty:

-         Thời gian: 08 giờ 30, ngày 07 tháng 9 năm 2022.

-          Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2.      Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

-    Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 11/08/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (sau đây gọi là “Danh sách cổ đông có quyền dự họp”) hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

-    Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu hợp lệ (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan)

-    Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3.      Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về các nội dung sau đây:
- Tạm ứng một phần cổ tức năm 2022;
- Kế hoạch đầu tư tại Cộng hòa Dominica;
- Điều chỉnh mức thù lao năm 2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty;
- Sắp xếp nhân sự của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

 
4.      Đăng ký tham dự Đại hội

Để giúp cho công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội được chu đáo, kịp thời, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi trực tiếp Giấy xác nhận tham dự (qua đường bưu điện hoặc email) chậm nhất vào ngày 01/09/2022 tới địa chỉ sau:

Tổng công ty Viglacera - CTCP

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84)24.3553.6649  ;   (84)33.261.9868;    Email: dhcd@viglacera.com.vn

Cổ đông nước ngoài xin vui lòng liên hệ số điện thoại: (84)33.261.9868.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo Thông báo mời họp và các giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn trong Giấy xác nhận tham dự để Ban Tổ chức kiểm tra và phân phối tài liệu.

 5.      Tài liệu gửi kèm thông báo

      Dự thảo các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

1. Thông báo mời họp

2. Giấy xác nhận tham dự

3. Mẫu tham khảo giấy ủy quyền tham dự (cá nhân hoặc nhóm cổ đông)

4. Chương trình họp dự kiến

5. Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

6. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên

7. Dự thảo Quy chế Bầu cử (nếu có)

8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

10. Quyết định Hội đồng quản trị

11. Thông báo về việc đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT và mẫu đơn đề cử/ứng cử

12. Sơ yếu lý lịch ứng viên:

- Ứng viên thành viên HĐQT Trần Thị Minh Loan (chi tiết)