Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

09:48 | 08/09/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 như sau:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông báo thay đổi nhân sự