Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Viglacera - CTCP và Tài liệu họp

10:29 | 07/05/2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Viglacera – CTCP (“Tổng công ty”)

Địa chỉ: Tầng 16 và 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100108173

Trân trọng thông báo:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Tổng công ty:

- Thời gian: từ 08 giờ 00 ngày 29 tháng 05 năm 2024.

- Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/05/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (sau đây gọi là “Danh sách cổ đông có quyền dự họp”) hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu hợp lệ (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

- Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ và một số nội dung khác.

(Chi tiết kèm theo thông báo này).

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Để giúp cho công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội được chu đáo, kịp thời, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi trực tiếp Giấy xác nhận tham dự (qua đường bưu điện hoặc email) chậm nhất vào ngày 20/05/2024 tới địa chỉ sau:

Tổng công ty Viglacera - CTCP

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84)24.3553.6649;   (84)33.261.9868;    Email: dhcd@viglacera.com.vn

Cổ đông nước ngoài xin liên hệ số điện thoại: (84)33.261.9868.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo Thông báo mời họp và các giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn trong Giấy xác nhận tham dự để Ban Tổ chức kiểm tra và phân phối tài liệu.

5. Tài liệu gửi kèm thông báo

1. Thông báo mời họp

2. Mẫu Giấy xác nhận tham dự

3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự (cá nhân hoặc nhóm cổ đông)

4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 (dự kiến)

5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

6. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị

7. Dự thảo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

8. Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát

9. Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

11.a. Thông báo đề cử, ứng cử nhiệm kỳ 2024 - 2029 (mẫu đơn Thông báo đề cử, ứng cử)

11.b. Dự thảo Quy chế bầu cử nhiệm kỳ 2024 - 2029

12.a. Thông báo đề cử của Cổ đông lớn: Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX, Bộ Xây dựng

12.b. Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị: Nguyễn Văn TuấnNguyễn Trọng Hiền, Trần Ngọc Anh, Lê Bá Thọ, Trần Thị Minh Loan.

12.c. Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát: Trần Mạnh Hữu, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Cẩm Vân.