BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 07/2019

19:52 | 16/07/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 06/2019

1.         09 trường hợp xung đột lợi ích theo Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày 01/07/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2018. Theo đó, Nghị định 59 làm rõ các trường hợp được xác định là có xung đột lợi ích tại Luật phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể là khi có dấu hiệu rõ ràng cho rằng người có chức vụ, quyền hạn thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường hợp tại Điều 29 Nghị định 59; đơn cử như:

- Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc quản lý;

- Thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, CTCP,…trừ trường hợp luật có quy định khác;

- Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con,…của mình giữ chức vụ quản lý về kế toán, thủ quỹ, thủ kho,…trong cơ quan, đơn vị do mình là người đứng đầu;

- Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/08/2019.

2.         Mức phụ cấp, trợ cấp với người có công từ 01/07/2019

Ngày 01/07/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, tăng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng từ 1.515.000 đồng lên 1.624.000 đồng.

Với thay đổi nêu trên, mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định; đơn cử như:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 diện thoát ly:

+ Trợ cấp: 1.815.000 đồng/tháng;

+ Phụ cấp: 308.000 đồng/1 thâm niên

- Trợ cấp với Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 diện không thoát ly: 3.081.000 đồng/tháng;

- Trợ cấp với Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: 1.679.000 đồng/tháng;

- Trợ cấp với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến: 1.361.000 đồng/tháng;...


Nghị  định 58/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2019; các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi được thực hiện kể từ 01/07/2019.

3.         Chậm nhất ngày 20/12 hằng năm, các Bộ, ngành địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý

Ngày 01/07/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng ngày 01/7/2019.

Theo đó, chậm nhất vào ngày 16/12 hằng năm, đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm báo cáo các cơ quan quản lý nhà ở về tình hình quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Bên cạnh đó, chậm nhất ngày 20/12 hằng năm, các Bộ, ngành địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý.

Cũng trong Thông tư này, Bộ Xây dựng yêu cầu chậm nhất ngày 20/12 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng bao gồm các nội dung sau: Tình hình xóa bỏ các lò sản xuất gạch đất sét nung thủ công tại địa phương; Tình hình sử dụng vật liệu xây không nung tại địa phương; Đề xuất các chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng;…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/08/2019.