Bản tin pháp luật số 2 - tháng 05/2016

02:51 | 11/06/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ2 – THÁNG 5/2016

1. Sắp sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020. Theo đó, Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập DN trong Quý IV/2016.

Việc sửa đổi này phải theo hướng mở rộng chi phí được giảm trừ cho DN về các hoạt động nâng cao năng lực, tư vấn hỗ trợ thủ tục cho DN, chi phí quảng cáo, tiếp thị... Đồng thời, tại Nghị quyết 35/NQ-CP này, Chính phủ còn đề cập đến nhiều giải pháp khác nhằm giảm chi phí kinh doanh cho DN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN như là:

- Công khai trước kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kiểm toán DN để tránh trùng lặp, chồng chéo; không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

- Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.

- Rà soát, đề xuất chế độ bảo hiểm xã hội hợp lý, hài hòa lợi ích của người lao động, DN và xã hội để DN thích ứng và sử dụng lao động phù hợp.

2. Quy định mới về hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

Ngày 15/5/2016, Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 về bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp bắt buộc được ban hành. Theo đó:

- Người lao động (NLĐ) được hỗ trợ kinh phí điều trị phục hồi chức năng do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp phải hội đủ 2 điều kiện sau:

+ Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động;

+ Suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

- Mức hỗ trợ kinh phí tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không vượt quá 02 lần mức lương cơ sở/người/lượt.

- Số lần hỗ trợ tối đa 02 lần/NLĐ và chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần/năm. 

- Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động được quy định cụ thể tại Điều 21 Nghị định 37/2016/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016).

3. Sửa đổi quy định về lệ phí trước bạ

Ngày 24/5/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Theo đó:

Trong trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm:

- Đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập hoặc thay đổi toàn bộ cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu hoặc toàn bộ thành viên công ty hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại:

+ Điểm c Khoản 1 Điều 196 Luật doanh nghiệp 2014.

+ Điểm b khoản 1 Điều 197 Luật doanh nghiệp 2014. 

+ Điểm c khoản 1 Điều 198 Luật doanh nghiệp 2014.

+ Điều 199 của Luật doanh nghiệp 2014, trừ trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên do cá nhân đã là chủ doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi làm chủ.

Thông tư 75/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2016.

4. Đề xuất giảm tiền thuê đất, sử dụng đất cho doanh nghiệp

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Quyết định 1239/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.  Theo đó, Bộ Tài chính sẽ thực hiện một số nội dung quan trọng như sau:

- Nghiên cứu đánh giá những quy định của pháp luật về nghĩa vụ tài chính đất đai để đề xuất các giải pháp giảm tiền thuê đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi doanh nghiệp sử dụng đất trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Cải cách thủ tục hành chính trong việc tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đưa ra những cơ chế chính sách để giúp cho doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đất sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quyết định 1239/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2016.